Với k và n là các số nguyên dương thỏa mãn k ≤ n. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

Với k và n là các số nguyên dương thỏa mãn k ≤ n. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. $A_{n}^{k}=\frac{\left( n-k \right)!}{n!}$.
B. $A_{n}^{k}=\frac{n!}{k!}$.
C. $A_{n}^{k}=\frac{n!}{\left( n-k \right)!k!}$.
D. $A_{n}^{k}=\frac{n!}{\left( n-k \right)!}$.
 
Last edited by a moderator:

Tìm kiếm

Top