Cho π = 3,141592. Hãy viết giá trị gần đúng của số π dưới dạng chuẩn và đánh giá sai số tuyệt đối của giá trị gần đúng này trong mỗi trường hợp sau :

Hương Trang

New member
Cho π = 3,141592. Hãy viết giá trị gần đúng của số π dưới dạng chuẩn và đánh giá sai số tuyệt đối của giá trị gần đúng này trong mỗi trường hợp sau :

a) Giá trị gần đúng của π có 5 chữ số chắc ;

b) Giá trị gần đúng của π có 6 chữ số chắc ;

c) Giá trị gần đúng của π có 3 chữ số chắc.
 

Khánh Đoan

New member
a) Vì có 5 chữ số chắc nên số gần đúng của π được viết dưới dạng chuẩn là $3,1416$ (hay $\pi \approx 3,1416$).

Sai số tuyệt đối của số gần đúng là ${{\Delta }_{\pi }}=\left| 3,1416-\pi \right|\le 0,000008.$

b) Vì có 6 chữ số chắc nên $\pi \approx 3,14159$ và sai số tuyệt đối của số gần đúng này là

${{\Delta }_{\pi }}=\left| 3,14159-\pi \right|\le 0,000003$.

c) Vì có 3 chữ số chắc nên $\pi \approx 3,14$ và ${{\Delta }_{\pi }}\left| 3,14-\pi \right|\le 0,001593$.
 
Top