Có 2 lá sắt khối lượng bằng nhau và bằng 11,2g. Một lá cho tác dụng hết với khí clo, một lá ngâm trong dung dịch HCl dư. Tính khối lượng sắt clorua

admin

Administrator
Staff member
Có 2 lá sắt khối lượng bằng nhau và bằng 11,2g. Một lá cho tác dụng hết với khí clo, một lá ngâm trong dung dịch HCl dư. Tính khối lượng sắt clorua thu được.

Hướng dẫn giải​

PTHH:

2Fe + 3Cl$_{2}$ $\xrightarrow{{}}$ 2FeCl$_{3}$ (1)

Fe + 2HCl $\xrightarrow{{}}$ FeCl$_{2}$ + H$_{2}$ (2)

Theo phương trình (1,2) ta có:

n$_{FeCl$_{3}$}$ = nFe = $\frac{11,2}{56}$ = 0,2mol

n$_{FeCl$_{2}$}$ = nFe = $\frac{11,2}{56}$ = 0,2mol

Số mol muối thu được ở hai phản ứng trên bằng nhau nhưng khối lượng mol phân tử của FeCl$_{3}$ lớn hơn nên khối lượng lớn hơn.

m$_{FeCl$_{2}$}$= 127 * 0,2 = 25,4g

m$_{FeCl$_{3}$}$= 162,5 * 0,2 = 32,5g
 

Tìm kiếm

Top