Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng, thu được 1,344 lit hiđro (ở đktc)

admin

Administrator
Staff member
Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng, thu được 1,344 lit hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Tính m?

Hướng dẫn giải​

PTHH chung: M + H$_{2}$SO$_{4}$ $\xrightarrow{{}}$ MSO$_{4}$ + H$_{2 }$

n$_{H$_{2}$SO$_{4}$}$ = n$_{H$_{2}$}$= $\frac{1,344}{22,4}$ = 0,06 mol

áp dụng định luật BTKL ta có:

m$_{Muối}$ = m$_{X}$ + m$_{ H$_{2}$SO$_{4}$}$- m$_{ H$_{2}$}$= 3,22 + 98 * 0,06 - 2 * 0,06 = 8,98g
 

Tìm kiếm

Top