Este C$_{4}$H$_{8}$O$_{2}$ có gốc ancol là metyl thì axit tạo nên este đó là

Lan Anh

New member
Este C$_{4}$H$_{8}$O$_{2}$ có gốc ancol là metyl thì axit tạo nên este đó là
A. axit oxalic.
B. axit butiric.
C. axit propionic.
D. axit axetic.
 
Top