Hana and Rina are talking about Lucy. - Hanna: “Lucy has lost her purse somewhere this morning!” - Rina: “_____________”

Hana and Rina are talking about Lucy.

- Hanna: “Lucy has lost her purse somewhere this morning!”

- Rina: “_____________”

A. Tough luck

B. Congratulations!

C. Never mind.

D. I will take it for her
 

Vy Bùi

New member
Đáp án A

Hana và Rina đang nói chuyện về Lucy.

Hana: Lucy vừa mới để quên ví của cô ấy ở đâu đó sáng nay

Rina: ___________

A. Thật không may

B. Chúc mừng nhé

C. Đừng bận tâm

D. Để tôi đem nó về cho cô ấy

Chúng ta thấy trong tình huống trên, Hana đang nói về một sự việc không tốt lắm, ta dựa vào cụm từ “has lost”-bị mất đồ. Như vậy người nghe khi nghe về một sự việc không tốt thường sẽ bày tỏ sự thông cảm và chia sẻ. Trong trường hợp này ta sẽ chọn phương án A. Phương án B thường dùng khi ta muốn chúc mừng ai đó, phương án C được sử dụng khi đáp lại lời cảm ơn còn phương án D thường dùng để thể hiện lời hứa.
 
Top