Just by coincidence, I met my old classmate after 20 years.

Hương Trang

New member
Just by coincidence, I met my old classmate after 20 years.

A. sight

B. surprise

C. chance

D. luck
 
Đáp án C

Đáp án C đúng vì ta có by coincidence = by chance - tình cờ. Đây là câu hỏi tìm từ đồng nghĩa nên ta chọn phương án C

A. sight ( n ) : tầm nhìn, việc nhìn thấy, trông thấy

B. surprise ( n ) : sự ngạc nhiên, bất ngờ

C. chance ( n ) : sự tình cờ, sự may rủi

D. luck ( n ) : sự may mắn

Tạm dịch. Chỉ tình cờ mà thôi, tôi đã gặp lại một người bạn cũ sau 20 năm.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.
 
Top