Lucia wants to borrow his friends bike. - Lucia: “Would you mind if I used your bike?” - Friend: “_____________”

Lò Ngọc

New member
Lucia wants to borrow his friends bike.

- Lucia: “Would you mind if I used your bike?”

- Friend: “_____________”

A. I don’t want to use your bike.

B. Sure, go ahead.

C. Sorry, no, I wont do it.

D. Please accept it with my best wishes.
 

Nam Phong

New member
Đáp án B

Lucia muốn mượn xe của một người bạn và cô ấy đã sử dụng cấu trúc xin phép bắt đầu bằng “Would you mind if I used your bike?”- Bạn có phiền không nếu tôi dùng chiếc xe của bạn? Để đáp lại lời xin phép, ta thường sử dụng cấu trúc go ahead- cứ tự nhiên. Vì vậy đáp án của câu hỏi này là đáp án B

A. Tôi không muốn dùng xe đạp của bạn- câu này chúng ta thường sử dụng khi muốn hỏi ý kiến của ai đó

C. Xin lỗi, không, tôi sẽ không làm thế- với cấu trúc sử dụng will/ wont thường thể hiện lời hứa

D. Làm ơn hãy nhận nó đi với tất cả tấm lòng của tôi- chúng ta có thể sử dụng cấu trúc này khi muốn ai đó chấp nhận điều gì

Mark the letter A, B, c, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.
 
Top