Although he was disabled, he was quite confident the first time he practiced this sport.

Thanh Thảo

New member
Although he was disabled, he was quite confident the first time he practiced this sport.

A. Though a disabled boy, he was quite confident the first time he practiced this sport.

B. Though he was unable to walk, but the first time he practiced this sport, he was quite confident

C. In spite of being quite confident the first time he practiced this sport, he was disabled

D. He was quite confident when practicing this sport for the first time despite of a disabled boy.
 
Đáp án A

Dịch câu đề. Mặc dù anh ấy bị khuyết tật nhưng lần đầu tập môn thể thao này anh ấy khá tự tin

Dịch đáp án.

A. Dù khuyết tật nhưng anh ấy khá tự tin khi lần đầu tập môn thể thao này.

B. Dù anh ấy không thể đi được nhưng lần đầu tiên tập môn thể thao này anh ấy khá tự tin

C. Dù khá tự tin khi lần đầu tiên tập môn thể thao này nhưng anh ấy bị khuyết tật

D. Anh ấy khá tự tin khi tập môn thể thao này lần đầu tiên dù bị khuyết tật

Đáp án của câu hỏi này là đáp án A. Đây là câu hỏi liên quan đến mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ.

Với mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ bắt đầu bằng “Although S$_{1}$+V$_{1}$, S$_{2}$+V$_{2}$” ta có thể viết lại bằng.

Despite N$_{1}$, S$_{2}$+ V$_{2}$ hoặc In spite of N$_{1}$, S$_{2}$+ V$_{2}$

Bên cạnh đó đối với các trường hợp chung chủ ngữ (S$_{1}$ và S$_{2}$ là một người) thì ta có thể rút gọn mệnh đề trạng ngữ thành Although/ Though + adj/ N, S+V

Mark the letter A, B, C or Don your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
 
Top