I could not see what she was doing. It was so dark there

I could not see what she was doing. It was so dark there.

A. make out

B. make up

C. make for

D. make from
 

Trang Esther

New member
Đáp án A

Đáp án A đúng vì ta có make out (phrasal verb) : nhìn thấy, nhận ra >< not see: không nhìn thấy. Đây là câu hỏi tìm từ trái nghĩa nên ta chọn phương án A

A. make out (phrasal verb) : nhìn thấy, nhận ra

B. make up (phrasal verb) : trang điểm

C. make for (phrasal verb) : tiến lại gần...

D. make from (phrasal verb) : làm từ...

Tạm dịch. Tôi không thể nhìn thấy những gì cô ấy đang làm. Trời quá tối.

❖ Note

Sự khác nhau giữa (be) made from(be) made of

- (be) made from st: được sử dụng khi chất liệu bị thay đổi trong quá trình tạo ra một vật nào đó

Ví dụ. Paper is made from wood. Giấy được làm từ gỗ (nhưng khi thành sản phẩm là giấy thì chất liệu gỗ đã bị thay đổi, không còn là gỗ ban đầu nữa)

- (be) made of st: được sử dụng khi chất liệu không bị thay đổi trong quá trình tạo ra một vật nào đó

Ví dụ. This table is made of wood. Chiếc bàn này được làm bằng gỗ (Khi thành sản phẩm là cái bàn thì chất liệu ban đầu là gỗ vẫn giữ nguyên, không bị thay đổi)
 
Top