My grandmother is very old. She can’t do the chores herself.

Hằng Đoàn

New member
My grandmother is very old. She can’t do the chores herself.

A. My grandmother is very old that she cant do the chores herself.

B. My grandmother is too old to do the chores herself.

C. My grandmother is such old that she cant do the chores herself.

D. My grandmother is too old to not do the chores herself.
 
Đáp án B

Dịch câu đề. Bà tôi rất già. Bà không thể tự làm việc nhà được

Dịch đáp án.

A. Không dịch vì sai cấu trúc: không có cấu trúc “very adj that...”

B. Bà tôi quá già nên không thể tự làm việc nhà

C. Không dịch vì sai cấu trúc: such thì đằng sau phải là một danh từ, nhưng trong câu lại là tính từ “old”

D. Không dịch vì sai cấu trúc chỗ “to not do”

Đáp án của câu hỏi này là đáp án B. Chúng ta có cấu trúc.

S+V+ too+ adj + toV: quá.. .nên không thể...

Các phương án còn lại sử dụng sai cấu trúc
 

Tìm kiếm

Top