The original World Cup trophy was given permanent to Brazil to honour that country’s record third world cup title in Mexico in 1970.

The original World Cup trophy was given permanent to Brazil to honour that country’s record third world cup title in Mexico in 1970.

A. The original World Cup trophy

B. permanent

C. that country’s record

D. in Mexico
 

Hoàng Minh An

New member
Câu trên là đang sử dụng sai loại từ. Chúng ta thấy để bổ sung nghĩa cho động từ, ta không thể dùng tính từ mà phải dùng trạng từ. Trong trường hợp này permanent được sử dụng không chính xác do bổ sung ý nghĩa cho động từ give → sửa thành permanently

Tạm dịch. Chiếc cúp World Cup đầu tiên đã được trao vĩnh viễn cho Brazil để vinh danh kỉ lục 3 lần vô địch của nước này ở Mexico năm 1970.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
 
Top