Sorry for being late. I was_____________in the traffic for more than an hour.

Sorry for being late. I was_____________in the traffic for more than an hour.

A. carried on

B. held up

C. put off

D. taken after
 

Bảo Vy

Member
Đáp án B

Đáp án B vì cụm động từ (phrasal verb) hold up: cản trở, trì trệ, kẹt. Ở đây có nghĩa là “bị kẹt xe”

A. carried on (phrasal verb) : tiếp tục

C. put off (phrasal verb) : hoãn lại

D. taken after (phrasal verb) : giống

Tạm dịch. Xin lỗi vì đến muộn. Tôi bị kẹt xe hơn một tiếng đồng hồ.
 
Top