Does Mr. Mike bring his farm_____________to the local market every day?

Daniel William

New member
Does Mr. Mike bring his farm_____________to the local market every day?

A. productively

B. productive

C. product

D. produce
 

Trần Vũ

New member
Ta có cấu trúc “bring st to st” - cung cấp/ đem cái gì đi đâu → chỗ trống cần điền sẽ là một danh từ để tạo ra cụm danh từ ghép với “farm”. Ta có farm produce ( n ) : nông sản

A. productively (adv) : sản xuất nhiều, có năng suất cao

B. productive (adj) : có năng suất

C. product ( n ) : sản phẩm

D. produce ( n ) : nông sản/ ( v ) : sản xuất

Tạm dịch. Có phải hàng ngày ông Mike đem nông sản ra chợ bán không?

❖ Note:

produce ( n ) và produce ( v ) khác nhau về cách phát âm và trọng âm.

- produce /prəˈdjuːs/ ( v ) : sản xuất

- produce /prəˈdjuːs/ ( n ) : nông sản
 
Top