Now the manager is no longer as indifferent_____________criticism as he used to be.

Ivanesn

New member
Now the manager is no longer as indifferent_____________criticism as he used to be.

A. against

B. to

C. towards

D. with
 

Quốc Ân

New member
Đáp án B

Trong câu trên chúng ta thấy có cụm từ “indifferent to st” có nghĩa lãnh đạm, thờ ơ với điều gì. Như vậy ta chọn được đáp án B.

Tạm dịch. Bây giờ, người quản lí không còn thờ ơ với những lời chỉ trích như trước đây.
 
Top