Số vòng của vật chuyển động tròn đều đi trong một giây gọi là:

Tam ca

New member
Số vòng của vật chuyển động tròn đều đi trong một giây gọi là:

A. gia tốc.

B. vận tốc.

C. chu kì.

D. tần số.
 
Solution
Trả lời
Theo câu hỏi thì đại lượng vật lý này có đơn vị là vòng/giây => vận tốc góc (kí hiệu ω)
Dựa theo đáp án ta chọn B.

admin

Administrator
Staff member
Trả lời
Theo câu hỏi thì đại lượng vật lý này có đơn vị là vòng/giây => vận tốc góc (kí hiệu ω)
Dựa theo đáp án ta chọn B.
 
Solution
Top