Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of

admin

Administrator
Staff member
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 3.

A.
report
B. conclude
C. deter
D. sanction

Đáp án D

Đáp án D đúng vì đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

A. report /rɪˈpɔːt/ (v)/ ( n ) : bản báo cáo ( n )/ đưa tin (v)

B. conclude /kənˈkluːd/ (v) : kết luận / conclude from sth that + clause: từ điều gì đó kết luận được rằng...

C. deter /dɪˈtɜː(r)/ (v) : ngăn cản/ làm nản lòng /deter sb from (doing) sth: ngăn cản ai làm việc gì đó.

D. sanction /ˈsæŋkʃn/ (v)/ ( n ) : sự chấp thuận, sự trừng phạt ( n )/ chấp thuận, trừng phạt (v)

* Mở rộng: Từ hai âm tiết là động từ thì đa phần có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Từ kết thúc bằng đuôi -tion/ -sion có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó.
 
Last edited:

admin

Administrator
Staff member
Question
A.
stone
B.
zone
C.
phone
D.
none

Đáp án D

Đáp án D đúng vì phần gạch chân của đáp án D đọc là âm /ʌ/ còn phần gạch chân của các đáp án khác được đọc là âm / əʊ /

A. stone /stəʊn/ ( n ) : hòn đá

B. zone /zəʊn/ ( n ) : vùng, khu vực

C. phone /fəʊn/ ( n ) : điện thoại/; (v): gọi điện

D. none /nʌn/ (pronoun) : không một cái gì
 

admin

Administrator
Staff member
Question
A.
university
B. unique
C. unit
D. undo

Đáp án D

Đáp án D đúng vì phần gạch chân của đáp án D đọc là âm / ʌ / còn phần gạch chân của các đáp án còn lại được đọc là âm /ju:/

A. university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/ ( n ) : đại học

B. unique /juˈniːk/ (adj) : lạ, độc nhất

C. unit /ˈjuːnɪt/ ( n ) : đơn vị, bài (học)

D. undo /ʌnˈduː/ ( v ) : hủy, tháo, cởi
 

admin

Administrator
Staff member
Question
A.
theatre
B.
thunder
C.
therefore
D.
throughout

Đáp án C

Đáp án C đúng vì phần gạch chân của đáp án C là âm /ð/. Các đáp án còn lại có phần gạch chân là âm /θ/.

A. theatre /ˈθɪətə(r)/ ( n ) : rạp chiếu phim

B. thunder /ˈθʌndə(r)/ ( n ) : tiếng sấm

C. therefore /ˈðeəfɔː(r)/ (adv nối câu) : vì thế/ cho nên

D. throughout /θruːˈaʊt/ (prep) : xuyên suốt
 

admin

Administrator
Staff member
Question
A.
apologises
B. invites
C. roofs
D. certificates

Đáp án A

Đáp án A đúng vì phần gạch chân của đáp án A là âm /ɪz/. Các đáp án còn lại có phần gạch chân là âm /s/.

A. apologises /əˈpɒlədʒaɪz/ ( v ) : xin lỗi

B. invites /ɪnˈvaɪts/ ( n ) : mời

C. roofs /ru:fs/ ( n ) : mái nhà

D. certificates /səˈtɪfɪkət/ ( n ) : chứng chỉ

* Mở rộng: Quy tắc phát âm đuôi -s/-es

-s/-es được phát âm là:
Khi tận cùng của từ là:
Ví dụ
/s/​
Các phụ âm vô thanh: /k/, /θ/, /f/, /p/, /t/stops, laughs, accepts, months
/ɪz/​
Các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/kisses, washes, matches, changes, buzzes
/z/​
Các âm hữu thanh còn lạistyles, intends, orphans
 
Top