Cho tam giác đều $ ABC$ cạnh $ a$ . Tập hợp các điểm $ M$ sao cho $ \left| \overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB} \right|=\overrightarrow{MC}$

Quốc Ân

New member
Cho tam giác đều $ ABC$ cạnh $ a$ . Tập hợp các điểm $ M$ sao cho $ \left| \overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB} \right|=\overrightarrow{MC}$ là.
A. Một đường thẳng.
B. Một đường tròn tâm $ B. $
C. Một đường tròn tâm $ C. $
D. Một đường tròn tâm $ A. $
 

Đăng Khánh

New member
HD $\left| \overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB} \right|=\left| \overrightarrow{MC} \right|\Leftrightarrow CM=BA=a$ không đổi. Tập hợp các điểm $ M$ là đường tròn tâm $ C$ , bán kính a. Chọn đáp án C.
 
Top