Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc là nơi

Lò Ngọc

New member
Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc là nơi
A. Gắn NST.
B. Hình thành màng nhân và nhân con cho các TB con.
C. Tâm động của NST bám và trượt về các cực của TB.
D. Xảy ra quá trình tự nhân đôi của NST.
 

Đức Lưu

New member
Thoi vô sắc có nhiệm vụ tách NST ở tâm động và kéo về hai cực của tế bào.
Đáp án cần chọn là: C
 

Tìm kiếm

Top