Nội dụng hiến pháp bao gồm ?

Thu Ha

New member
Nội dụng hiến pháp bao gồm ?
A. Bản chất nhà nước.
B. Chế độ chính trị.
C. Chế độ kinh tế.
D. Cả A,B,C.
 

Tìm kiếm

Top