Một cuộc bỏ phiếu trực tiếp, trong đó toàn bộ các cử tri được được yêu cầu chấp nhận hay phủ quyết một đề xuất đặc biệt. để thông qua một

Một cuộc bỏ phiếu trực tiếp, trong đó toàn bộ các cử tri được được yêu cầu chấp nhận hay phủ quyết một đề xuất đặc biệt. để thông qua một hiến pháp mới, hay sửa đổi hiến pháp, một bộ luật gọi là gì?
 

Tìm kiếm

Top