: Nhận xét nào sau đây không đúng về tác động của nội lực và ngoại lực

Phạm Quyết

New member
: Nhận xét nào sau đây không đúng về tác động của nội lực và ngoại lực
A. Các dạng địa hình vô cùng phong phú của bề mặt Trái Đất.
B. Ngày nay bề mặt Trái Đất vẫn đang tiếp tục thay đổi.
C. Địa hình bề mặt Trái Đất hiện nay chỉ chịu tác động của ngoại lực.
D. Địa hình bề mặt Trái Đất chịu tác động của cả nội lực và ngoại lực.
 
Top