Hỗn hợp E gồm amin X (no, mạch hở) và ankan Y, số mol X lớn hơn số mol Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol E cần dùng vừa đủ 0,67 mol O2, thu

Quốc Ân

New member
Hỗn hợp E gồm amin X (no, mạch hở) và ankan Y, số mol X lớn hơn số mol Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol E cần dùng vừa đủ 0,67 mol O2, thu được N2, CO2 và 0,54 mol H2O. Khối lượng của X trong 14,56 gam hỗn hợp E là
A. 7,04 gam.
B. 7,20 gam.
C. 8,80 gam.
D. 10,56 gam.
 

Thu Ha

New member
BTNT.O → ${{n}_{C{{O}_{2}}}}=\left( 2{{n}_{{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}} \right)/2=0,4$mol
Amin no X = CH4 + xCH2 + yNH
Ankan Y = CH4 + nCH2
$\Rightarrow $ Quy đổi hh E thành CH4, CH2, NH
$\left\{ \begin{array}{l} C{H_4}:0,09\\ C{H_2}:a\\ NH:b \end{array} \right. + {O_2}:0,67 \to \left\{ \begin{array}{l} C{O_2}:0,4\\ {H_2}O:0,54\\ {N_2} \end{array} \right.$
BTNT.C → 0,09 + a = 0,4 → a=0,31
BTNT.H $\to $ 4.0,09 + 2a + b = 2.0,54 → b = 0,1
Hỗn hợp gồm:
(X) ${{C}_{n}}{{H}_{2n+2+x}}{{N}_{x}}:\frac{0,1}{x}$
(Y) ${{C}_{m}}{{H}_{2m+2}}:0,09-\frac{0,1}{x}$
${{n}_{X}}>{{n}_{Y}}\Rightarrow \frac{0,1}{x}>0,09-\frac{0,1}{x}\to x<2,22\Rightarrow x=1$ hoặc $x=2.$ Mặt khác, số N trung bình = 0,1/0,09 = 1,11>1 nên amin không thể là đơn chức $\Rightarrow $ x = 2.
(X) ${{C}_{n}}{{H}_{2n+2+x}}{{N}_{x}}:0,05$
(Y) ${{C}_{m}}{{H}_{2m+2}}:0,04$
BTNT.C$\to $ 0,05n + 0,04m = 0,4$\to $ n = 4 và m = 5 thỏa mãn.
Vậy hh E gồm C4H12N2 (0,05) và C5H12 (0,04) nặng 7,28 gam.
$\Rightarrow $ 14,56 gam hh E chứa 0,1 mol C4H12N2
$\Rightarrow {{m}_{{{C}_{4}}{{H}_{12}}{{N}_{2}}}}=8,8$gam
Chọn C.
 
Top