Đốt cháy hoàn toàn 0,26 mol hỗn hợp X (gồm etyl axetat, metyl acrylat và hai hiđrocacbon mạch hở) cần vừa đủ 0,79 mol O2, tạo ra CO2 và

Pham Quỳnh

New member
Đốt cháy hoàn toàn 0,26 mol hỗn hợp X (gồm etyl axetat, metyl acrylat và hai hiđrocacbon mạch hở) cần vừa đủ 0,79 mol O2, tạo ra CO2 và 10,44 gam H2O. Nếu cho 0,26 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là
A. 0,16 mol.
B. 0,18 mol.
C. 0,21 mol.
D. 0,19 mol.
 
$X\xrightarrow{ankan\text{ hoa}}$ $\left\{ \begin{array}{l} Este{\rm{ }}no = C{H_4} + C{H_2} + COO\\ Ankan = C{H_4} + C{H_2}\\ {H_2} \end{array} \right.$ $ \to \left\{ \begin{array}{l} C{H_4}\\ C{H_2}\\ COO\\ {H_2} \end{array} \right.$
Ta thấy mỗi chất tách $1C{{H}_{4}}\Rightarrow {{n}_{C{{H}_{4}}}}={{n}_{hh}}_{\text{ X}}=0,26\text{ mol}$
BTNT.C → ${{n}_{C{{O}_{2}}}}=x+y+0,26\left( mol \right)$
BTNT.O → $2y+2.0,79=2.\left( x+y+0,26 \right)+0,58\to x=0,24$
BTNT.HTM $\to 4.0,26+2x+2z=2.0,58\to z=-0,18$
Bản chất của việc ankan hóa giống như cho tác dụng với Br2 vì đều phá vỡ liên kết $\pi .$
$\Rightarrow {{n}_{B{{r}_{2}}}}=0,18$mol
Chọn B.
 
Top