Cho 31,15 gam hỗn hợp bột Zn và Mg (tỷ lệ mol 1 : 1) tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm $NaN{{O}_{3}}$ và $NaHS{{O}_{4}}$ thu được dung dịch A

Man Ly

New member
Cho 31,15 gam hỗn hợp bột Zn và Mg (tỷ lệ mol 1 : 1) tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm $NaN{{O}_{3}}$ và $NaHS{{O}_{4}}$ thu được dung dịch A chỉ chứa m gam hỗn hợp các muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm ${{N}_{2}}O$ và ${{H}_{2}}$. Khí B có tỷ khối so với ${{H}_{2}}$ bằng 11,5. m gần giá trị nào nhất?
A. 240.
B. 255.
C. 132.
D. 252.
 

Kim Trang

New member
Đáp án A
1627865066138.png
 
Top