Cho m gam hỗn hợp bột X gồm $F{{e}_{x}}{{O}_{y}}$, CuO và Cu (x, y nguyên dương) vào 600 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y (không chứa H

Stasenndb

New member
Cho m gam hỗn hợp bột X gồm $F{{e}_{x}}{{O}_{y}}$, CuO và Cu (x, y nguyên dương) vào 600 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y (không chứa HCl) và còn lại 6,4 gam kim loại không tan. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch $AgN{{O}_{3}}$, thu được 102,3 gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 22,7.
B. 34,1.
C. 29,1.
D. 27,5.
 

Đức Lưu

New member
Đáp án C
+ Nhận thấy: có Cu dư nên Y muối sắt trong Y chỉ có thể là $FeC{{l}_{2}}$.
1627865104001.png
 

Tìm kiếm

Top