Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: @@@Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượngX Quỳ tím Quỳ tím hóa

Lượng Tiger

New member
Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
1627865166729.png

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:
A. Phenol, etylen glicol, anđehit axetic , axit focmic.
B. Axit axetic, etylen glicol, anđehit axetic, phenol.
C. Axit focmic, glixerol, anđehit axetic, phenol.
D. Axit axetic, etylen glicol, anđehit axetic, phenol.
 
Last edited by a moderator:
Đáp án C
Axit focmic làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.
Glixerol tác dụng với dung dịch $Cu{{\left( OH \right)}_{2}}$  tạo dung dịch có màu xanh lam.
Anđehit axetic tác dụng dung dịch $AgN{{O}_{3}}$ trong $N{{H}_{3}}$ dư, đun nóng  kết tủa Ag trắng sáng.
Phenol tác dụng với dung dịch nước brom  sau phản ứng tạo kết tủa trắng.
 
Top