Hòa tan hoàn toàn m1 gam FeSO4.7H2O vào m2 gam dung dịch FeSO4 10,16% để thu được dung dịch FeSO4 25%. Tỉ lệ $\frac{{{m}_{1}}}{{{m}_{2}}}$ là

Giao Linh

New member
Hòa tan hoàn toàn m1 gam FeSO4.7H2O vào m2 gam dung dịch FeSO4 10,16% để thu được dung dịch FeSO4 25%. Tỉ lệ $\frac{{{m}_{1}}}{{{m}_{2}}}$ là
A. 1 : 2.
B. 1 : 3.
C. 2 : 1.
D. 3 : 1.
 

Phương Quyên

New member
Đáp án A
$\underbrace{\underbrace{FeS{{O}_{4}}}_{152}.7{{H}_{2}}O}_{278}\Rightarrow $ coi FeSO4.7H2O là dung dịch FeSO4 có nồng độ phần trăm là:
$C%=\frac{152}{278}.100%=54,68%$.
Áp dụng sơ đồ đường chéo ta có:
1627690515615.png
 
Last edited by a moderator:
Top