Tìm \(x\) thỏa mãn \(\left( {{x^2} - 2x + 2} \right)\left( {x - 1} \right) = 6 + {x^2}\left( {x - 3} \right)\)

Hương Trang

New member
Tìm \(x\) thỏa mãn \(\left( {{x^2} - 2x + 2} \right)\left( {x - 1} \right) = 6 + {x^2}\left( {x - 3} \right)\)
A. \(x = 4\)
B. \(x = 1\)
C. \(x = 3\)
D. \(x = 2\)
 

Thành Đạt

New member
Chọn đáp án là: D
Phương pháp giải:
Thực hiện nhân đa thức với đa thức, nhân đơn thức với đa thức và rút gọn phương trình.
Sau đó, ta giải ra \(x\).
Lời giải chi tiết:
\(\begin{array}{l}\left( {{x^2} - 2x + 2} \right)\left( {x - 1} \right) = 6 + {x^2}\left( {x - 3} \right)\\ \Leftrightarrow {x^3} - {x^2} - 2{x^2} + 2x + 2x - 2 = 6 + {x^3} - 3{x^2}\\ \Leftrightarrow - 3{x^2} + 3{x^2} + 4x = 6 + 2\\ \Leftrightarrow 4x = 8\\ \Leftrightarrow x = 2\end{array}\)
Vậy \(x = 2\)
Chọn D.
 

Tìm kiếm

Top