Cho \(P = \frac{{x + 3}}{{\sqrt x - 2}};\,\,\,Q = \frac{{\sqrt x - 1}}{{\sqrt x + 2}} + \frac{{5\sqrt x - 2}}{{x - 4}}\quad \quad \left(

Cho \(P = \frac{{x + 3}}{{\sqrt x - 2}};\,\,\,Q = \frac{{\sqrt x - 1}}{{\sqrt x + 2}} + \frac{{5\sqrt x - 2}}{{x - 4}}\quad \quad \left( {x > 0;\,\,\,x \ne 4} \right)\) Tính giá trị của \(P\) khi \(x = 9.\)
A \(10\)
B \(11\)
C \(12\)
D \(13\)
 
Chọn đáp án là: C
Phương pháp giải:
Với \(x = 9\,\,\left( {tm} \right),\) thay vào biểu thức \(P\) và tính giá trị của biểu thức \(P.\)
Lời giải chi tiết:
Điều kiện: \(x > 0,\,\,\,x \ne 4.\)
Ta có: \(x = 9\,\,\left( {tm} \right),\) ta có: \(P = \frac{{9 + 3}}{{\sqrt 9 - 2}} = \frac{{12}}{{3 - 2}} = 12.\)
Vậy với \(x = 9\) thì \(P = 12.\)
Chọn C.
 

Tìm kiếm

Top