Tìm các bội chung có ba chữ số của 63, 35 và 105

Tìm các bội chung có ba chữ số của 63, 35 và 105
A. 315, 630, 945
B. 630, 945, 1260
C. 630, 945
D. 315, 630
 

Mỹ An

New member
Đáp án: A
63 = 3$^{2}$. 7
35 = 5.7
105 = 3.5.7
BCNN(63,35,105) = 32.5.7 = 315
BC(63, 35 , 105) = B(315) = {0;315;630;945;1260;…}
Vì số cần tìm có 3 chữ số
Vậy đó là các số 315;630;945
 
Last edited by a moderator:

Similar threads

Top