Chọn khẳng định sai:

Chọn khẳng định sai:
A. Để tìm bội chung của các số đã cho, ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó
B. Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó.
C. Mọi số tự nhiên đều là bội của 1
D. Nếu a chia hết cho m, a chia hết cho n thì a không chia hết cho BCNN của m và n
 

Trung Minh

New member
Đáp án: D
A. Để tìm bội chung của các số đã cho, ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó → Đúng
B. Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó → Đúng
C. Mọi số tự nhiên đều là bội của 1 → Đúng
D. Nếu a chia hết cho m, a chia hết cho n thì a không chia hết cho BCNN của m và n → Sai
 

Tìm kiếm

Top