Cho tập hợp A = {6; 7; 8; 9; 10} Viết tập hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó. Chọn câu đúng A = {x ∈ N /

Khang Lê

New member
Cho tập hợp A = {6; 7; 8; 9; 10}
Viết tập hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó. Chọn câu đúng
A = {x ∈ N / 6 ≤ x ≤ 10}
A = {x ∈ N / 6 < x ≤ 10}
A = {x ∈ N / 6 ≤ x < 10}
A = {x ∈ N / 6 ≥ x ≥ 10}
 
Top