Trong nói và viết, cần tránh hiện tượng nào?

Trong nói và viết, cần tránh hiện tượng nào?
A. Ngôn ngữ nói được ghi lại bằng chữ viết.
B. Ngôn ngữ viết được trình bày lại bằng lời nói.
C. Dùng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết đúng lúc, đúng chỗ.
D. Dùng những yếu tố đặc thù của ngôn ngữ viết khi nói.
Chọn đáp án : D
 
Top