Một bạn muốn xếp thật chính xác các tác phẩm: (1) Một thời đại trong thi ca; (2) Hai đứa trẻ; (3) Tôi yêu em; (4) Rô-mê-ô và Giu-li-ét

Lượng Tiger

New member
Một bạn muốn xếp thật chính xác các tác phẩm: (1) Một thời đại trong thi ca; (2) Hai đứa trẻ; (3) Tôi yêu em; (4) Rô-mê-ô và Giu-li-ét vào các thể loại: truyện, thơ, kịch, nghị luận.
Hãy chọn cách sắp xếp đúng nhất:
A. Truyện-1, thơ-2, kịch-3, nghị luận-4
B. Truyện-2, thơ-3, kịch-4, nghị luận-1
C. Truyện-3, thơ-4, kịch-1, nghị luận-2
D. Truyện-4, thơ-1, kịch-2, nghị luận-3
 

Tìm kiếm

Top