Bản Chỉ thị Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta phản ánh nội dung của Hội nghị nào?

Hoàng Minh An

New member
Bản Chỉ thị Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta phản ánh nội dung của Hội nghị nào?
A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 5-1941
B. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tháng 2-1943
C. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tháng 3-1945
D. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ họp tháng 4-1945
Chọn C là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top