Trong các yêu cầu cơ bản của quy hoạch xây dựng khu du lịch, yêu cầu nào quan trọng để phát triển du lịch bền vững?

Trong các yêu cầu cơ bản của quy hoạch xây dựng khu du lịch, yêu cầu nào quan trọng để phát triển du lịch bền vững?
A. Xác định quy mô khu du lịch hợp lý
B. Phải có tính hấp dẫn và giá trị sử dụng cao
C. Phải đảm bảo bản sắc văn hoá dân tộc và tính hiện đại của khu du lịch
D. Bảo đảm hiệu quả kinh tế
Chọn C là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top