Tỷ suất bệnh mới trong quần thể là 5/1000 người-năm, điều này có nghĩa:

Tỷ suất bệnh mới trong quần thể là 5/1000 người-năm, điều này có nghĩa:
A. Tỷ lệ hiện mắc trong quần thể tại một thời điểm là 0.005.
B. Tỷ lệ mới mắc trong thời khoảng là 0.005.
C. Cứ 1000 người quan sát trong một năm có 5 người phát triển thành bệnh.
D. Cứ 1000 người quan sát thì có 5 người mắc bệnh.
Chọn C là đáp án đúng
 
Top