Trong tiếp cận dịch tễ học, đối tượng của dịch tễ học là:

Trong tiếp cận dịch tễ học, đối tượng của dịch tễ học là:
A. Một người bệnh.
B. Một hiện tượng sức khỏe trong cộng đồng.
C. Một nhóm dân số trong cộng đồng.
D. Một nhóm đối tượng có nguy cơ trong cộng đồng.
Chọn B là đáp án đúng
 
Top