Xác định sự phân bố bệnh tật nhằm trả lời câu hỏi, chọn câu sai:

Trần Vũ

New member
Xác định sự phân bố bệnh tật nhằm trả lời câu hỏi, chọn câu sai:
A. Ai mắc bệnh này.
B. Bệnh này xuất hiện khi nào.
C. Bệnh này xuất hiện ở đâu.
D. Tại sao bệnh đó xảy ra.
Chọn D là đáp án đúng
 
Top