If I saw an alien, I would ask it to take some pictures.

If I saw an alien, I would ask it to take some pictures.
A. I haven’t seen an alien before.
B. I have an alien friend.
C. I often take pictures of aliens.
D. I love playing with aliens.
 

thanhthao

New member
Đáp án: A
Giải thích: câu điều kiện loại 2 nói về điều không có thật ở hiện tại
Dịch: Nếu tôi thấy một người ngoài hành tinh, tôi sẽ xin người ta mấy kiểu ảnh.
 
Top