The/ biggest problem/ for/ humans/ live/ other planets/ be/ lack/ atmosphere and water.

Duyên Trương

New member
The/ biggest problem/ for/ humans/ live/ other planets/ be/ lack/ atmosphere and water.
A. The biggest problem for humans to live in other planets is lack of atmosphere and water.
B. The biggest problem for humans living on other planets is lack of atmosphere and water.
C. The biggest problem for humans to living in other planets is lack of atmosphere and water.
D. The biggest problem for humans to live on other planets is lack of atmosphere and water.
 

Stasenndb

New member
Đáp án: D
Giải thích: live on other planet: sống trên hành tinh khác
Dịch: Vấn đề lớn nhất cho con người sống trên hành tinh khác là thiếu không khí và nước.
Rearrange the sentences to make meaningful sentences
 

Similar threads

Top