She can just about ..................... by heart in Spanish.

She can just about ..................... by heart in Spanish.
A. take B. learn C. get
 

Julipkq

New member
Đáp án: B
Learn by heart (ph.v) học thuộc lòng
Dịch: Cô ấy chỉ có thể học thuộc lòng bằng tiếng Tây Ban Nha.
 

Tìm kiếm

Top