Luật PCCC quy định đối tượng nào phải thực hiện Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với đối với tài sản của cơ sở nào?

Luật PCCC quy định đối tượng nào phải thực hiện Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với đối với tài sản của cơ sở nào?
A. Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh
B. Cơ quan , tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ
C. Cơ quan , xí nghiệp có nguy hiểm về cháy nổ
D. Tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ
Chọn B là đáp án đúng
 
Top