My brother attended the meeting. His friend attended the meeting, too.

Lan Anh

New member
My brother attended the meeting. His friend attended the meeting, too.
A. My brother attended the meeting, and so did his friend.
B. My brother attended the meeting, but his friend didn't.
C. Neither my brother nor his friend attended the meeting.
D. Either my brother or his friend attended the meeting.
 

Nam Phong

New member
Đáp án A
Cấu trúc: - Neither S1 + nor + S2 + V(chia theo S2) : Không... cũng không...
- Either S1 + or + S2 + V(chia theo S2) : Hoặc... hoặc...
- so: dùng phía sau một phát biểu khẳng định để diễn tả sự đồng tình (so + auxi + S)
 
Last edited by a moderator:
Top