Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau 0,6 mm và cách màn quan sát 1,2 m. Chiếu sáng các khe bằng ánh sáng đơn sắc

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau 0,6 mm và cách màn quan sát 1,2 m. Chiếu sáng các khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Trên màn, M và N là hai vị trí của 2 vân sáng. Biết MN=7,7 mm và khoảng cách giữa 2 vân tối xa nhau nhât trong khoảng MN là 6,6 mm. Giá trị của λ là
A. 385 nm.
B. 715 nm.
C. 550 nm.
D. 660 nm.
 
Solution
Chọn đáp án C
Vân tối gần M nhất cách M một khoảng $\frac{i}{2}$, tương tự cho vân tối gần N nhất. Như vậy $$2\frac{i}{2}=7\text{,}7-6\text{,}=1\text{,}1\ \text{mm}$$ Bước sóng $$\lambda=\frac{ai}{D}=\frac{0\text{,}6.1\text{,}1}{1\text{,}2}=0\text{,}55\ \mu\text{m}$$
Chọn đáp án C
Vân tối gần M nhất cách M một khoảng $\frac{i}{2}$, tương tự cho vân tối gần N nhất. Như vậy $$2\frac{i}{2}=7\text{,}7-6\text{,}=1\text{,}1\ \text{mm}$$ Bước sóng $$\lambda=\frac{ai}{D}=\frac{0\text{,}6.1\text{,}1}{1\text{,}2}=0\text{,}55\ \mu\text{m}$$
 
Last edited by a moderator:
Solution

Tìm kiếm

Top