Chi phí sản xuất của doanh nghiệp xây lắp bao gồm

Lan Anh

New member
Chi phí sản xuất của doanh nghiệp xây lắp bao gồm

A. Hai khoản mục
B. Ba khoản mục
C. Bốn khoản mục( chi phí NVL TT, CH NCTT, CP máy thi công, CP sản xuất chung)
D. Các câu trên đều sai
Chọn C là đáp án đúng
 
Top