Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có cái gì?

Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có cái gì?
A. Khoa học – kỹ thuật
B. Kinh tế phát triển
C. Kinh tế phát triển
D. Con người xã hội chủ nghĩa
Chọn D là đáp án đúng
 
Top