Quy luật giá trị biểu hiện sự vận động thông qua sự vận động của:

Phạm Quyết

New member
Quy luật giá trị biểu hiện sự vận động thông qua sự vận động của:
A. Giá cả hàng hoá
B. Giá cả sản xuất
C. Giá cả độc quyền
D. Cả a, b và c
Chọn A là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top