Tiêu chí nào là quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả kinh tế?

Tiêu chí nào là quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả kinh tế?
A. GNP
B. GDP
C. GNP hoặc GDP trên đầu người
D. Năng suất lao động
Chọn D là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top